Ko štiti Darka Šarića?Dar­ko Ša­rić, op­tu­žen za kri­jum­ča­re­nje vi­še od dve to­ne ko­ka­i­na iz Ju­žne Ame­ri­ke, sko­ro dve go­di­ne na­la­zi se u bek­stvu, osta­vlja­ju­ći je­di­no tra­go­ve na na­slov­nim stra­na­ma i u udar­nim ve­sti­ma me­di­ja. Nje­go­vo uspe­šno eski­vi­ra­nje „du­ge ru­ke prav­de“ po­li­cij­ski struč­nja­ci za „Prav­du“ ob­ja­šnja­va­ju ve­li­kim si­ste­mi­ma ko­ji ga šti­te, ne do­zvo­lja­va­ju­ći nje­go­vo hap­še­nje do­kle god to od­go­va­ra in­te­re­si­ma moć­ni­ka.

Bo­ži­dar Spa­sić, ne­ka­da­šnji ope­ra­ti­vac Slu­žbe dr­žav­ne bez­bed­no­sti, is­ti­če da će Ša­rić bi­ti uhap­šen tek ka­da pad­nu po­je­din­ci sa vr­ha vla­sti ko­ji­ma hap­še­nje nar­ko-bo­sa ni­je u in­te­re­su.

– Slu­čaj „Ša­rić“ po­sta­je le­gen­da­ran, po­što nje­go­vo hap­še­nje na­ja­vlju­ju go­di­na­ma. Me­đu­tim, on ne­će bi­ti uhap­šen, sve dok ne­ko od vi­so­kih či­nov­ni­ka ne bu­de pro­ce­su­i­ran i pri­ve­den. Ka­da pad­ne vla­da, pa­šće i Ša­rić, za­to što su upra­vo ti lju­di sa vr­ha po­ve­za­ni sa nar­ko-bo­som – ka­že Spa­sić, na­vo­de­ći da ovog kri­mi­nal­ca tra­ži ogro­man slu­žbe­no-bez­bed­no­sni apa­rat – ame­rič­ka DEA, ita­li­jan­ska kao i po­li­ci­je Slo­ve­ni­je, Hr­vat­ske i dru­gih dr­ža­va, ali da ni­je si­gu­ran ko­li­ko že­le da ga pro­na­đu.

– Ka­da su u pi­ta­nju Ame­ri­kan­ci i nji­ho­va slu­žba, jav­nost tre­ba da zna da oni vr­lo ve­ro­vat­no sto­je iza za­šti­te Ša­ri­ća, jer DEA za­pra­vo 70–80 pro­ce­na­ta svo­jih in­for­ma­ci­ja vu­če iz ne­kog sa­rad­nič­kog od­no­sa sa ak­te­ri­ma u po­slo­vi­ma s dro­gom. Gla­si­ne ko­je ši­re, da se Ša­rić na­la­zi u Cr­noj Go­ri, Re­pu­bli­ci Srp­skoj, pa čak i da je vi­đen na Bli­skom is­to­ku, po­ka­zu­ju sa­mo nji­ho­vu ne­moć da za­i­sta ne­što ura­de, pa pu­šta­ju gla­si­ne – pri­ča Spa­sić, ko­men­ta­ri­šu­ći da po­li­ci­ja po­gre­šnim me­to­da­ma tra­ži Ša­ri­ća i da je ne­mo­gu­će da do­sa­da­šnjim ra­dom ni­su do­šli do po­da­ta­ka gde bi on mo­gao da se kri­je.

– Na­ša po­li­ci­ja se iz­vr­ga­va ru­glu, jer ni­je u sta­nju da uhap­si jed­nog nar­ko-bo­sa, a tu­ži­la­štvo i dr­žav­ni se­kre­ta­ri, isto­vre­me­no, pre­ko me­di­ja uka­zu­ju Ša­ri­ću na ko­ji na­čin na­me­ra­va­ju da ga pro­na­đu. To, na­rav­no, ni­je slu­čaj­nost. Sil­na ima­nja ko­ja je dr­ža­va od­u­ze­la Ša­ri­ću sa­mo su kaj­mak sve­ga što on ima. Sva­kog ko­ga uhap­se pred­sta­vlja­ju kao „pe­ra­ča“ Ša­ri­će­vog nov­ca, a stva­ri se pred­sta­vlja­ju na sa­svim dru­ga­či­ji na­čin od ono­ga ka­ko za­i­sta funk­ci­o­ni­šu u pod­ze­mlju. Isti­na je da Ša­rić, u stva­ri, ima ja­ko pu­no pri­ja­te­lja i mno­go du­žni­ka, i da unu­tar po­li­tič­kog mi­ljea na­še ze­mlje po­sto­je su­ko­bi oko nje­ga, u ko­ji­ma ne­ko od­re­đu­je do­kle sme da se ide – sma­tra Spa­sić.

Me­đu­tim, Mar­ko Ni­co­vić, biv­ši šef be­o­grad­ske po­li­ci­je i član bor­da di­rek­to­ra me­đu­na­rod­ne po­li­ci­je za nar­ko­ti­ke, sma­tra da po­sto­ji mo­guć­nost da je Dar­ko Ša­rić li­kvi­di­ran, bu­du­ći da se ne ra­di o „nar­ko-kra­lju“ ka­ko ga ozna­ča­va­ju me­di­ji, već sa­mo o čo­ve­ku ko­ji se na­la­zi vi­so­ko na le­stvi­ci u kri­mi­nal­noj hi­je­rar­hi­ji.

– Ve­li­ko je pi­ta­nje da li je Ša­rić još živ, jer, ako bi bio uhap­šen, ve­ro­vat­no bi po­stao sve­dok sa­rad­nik, a to ni­ka­ko ne od­go­va­ra še­fo­vi­ma nar­ko-ma­fi­je, po­što po­sto­ji ve­li­ka opa­snost od iz­da­je. Kri­mi­nal­ci­ma je naj­bit­ni­je da za­šti­te se­be i svo­je in­te­re­se, za­to mo­že­mo da sum­nja­mo da su ga upra­vo oni ubi­li. Ta­kve li­kvi­da­ci­je osta­ju bez tra­go­va, sto­ga po­sto­ji mo­guć­nost da se Ša­rić ni­kad ne na­đe – ka­že Ni­co­vić, do­da­ju­ći da, uko­li­ko je još uvek živ, Ša­ri­ća ču­va­ju i po­kri­va­ju ve­li­ki si­ste­mi, po­put ru­ske i ita­li­jan­ske ma­fi­je, ko­je mu odo­bra­va­ju šverc ko­ka­i­na pre­ko nji­ho­ve te­ri­to­ri­je.

– Ša­rić pla­ća ve­li­koj ma­fi­ji da ga šti­ti i je­dan od raz­lo­ga za­što još ni­je uhap­šen je mo­guć­nost da ga po­kri­va­ju Ru­si i Ita­li­ja­ni, ju­žno­a­me­rič­ki kar­te­li, ki­ne­ske tri­ja­de itd. To pod­ra­zu­me­va da, ako ra­di za ozbilj­nu ma­fi­ju, Ša­rić mo­ra da ima do­zvo­lu za kri­mi­nal­ne po­slo­ve, s tim što mo­ra da is­pla­ću­je še­fo­vi­ma deo nov­ca. Sve u sve­mu, za­šti­ta će tra­ja­ti sve dok Ša­ri­ću ne po­ne­sta­ne nov­ca.

  1. #1 by Uros Susa on 25. svibnja 2020. - 02:48

    I onda mrmot zavije cokaladu i rizlu i pozove yakuze…aj Spasicu ne seri vise ti si korumpirani cinovnik starog DB-a…a mi smo neka savremenija sluzba…budete li previse upirali prst u ovog momka potegnucu ave moguce veze i nacicete se na rubu propasti vi i mediji…

VAŠ KOMENTAR:

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s