Darko Šarić oslobođen sa krijumčarenje droge u Italiji, Argentini i Sloveniji

DARKO SARIC
Pljevljak Dar­ko Ša­rić (45), ko­ji se u Sr­bi­ji te­re­ti za šverc vi­še od pet to­na ko­ka­i­na, oslo­bo­đen je op­tu­žbi za or­ga­ni­za­ci­ju i kri­jum­ča­re­nje dro­ge u Ita­li­ji, Ar­gen­ti­ni i Slo­ve­ni­ji. Ka­ko pre­no­se srp­ski me­di­ji, koje citira „Dan“, nad­le­žni su­do­vi u te tri dra­ža­ve od­ba­ci­li su op­tu­žbe pro­tiv Plje­vlja­ka jer ne­ma do­volj­no do­ka­za na osno­vu ko­jih bi bio osu­đen.
Ša­rić, ko­ji je uhap­šen u mar­tu pro­šle go­di­ne, u svo­joj od­bra­ni pred Spe­ci­jal­nim su­dom u Be­o­gra­du na­veo je da je op­tu­žni­ca za pro­da­ju dro­ge u Ar­gen­ti­ni za­pra­vo po­dig­nu­ta ka­ko bi se ti­me uci­je­nio Ivi­ca Da­čić, mi­ni­star spolj­nih po­slo­va, ko­ji je na lje­to­va­nju 2008. go­di­ne fo­to­gra­fi­san sa Ro­do­lju­bom Ra­du­lo­vi­ćem, op­tu­že­nim za šverc ko­ka­i­na. Ubr­zo na­kon te iz­ja­ve, bi­la to slu­čaj­nost ili ne, ar­gen­tin­ski sud je od­ba­cio op­tu­žni­cu pro­tiv Ša­ri­ća, ko­ji je bio ozna­čen kao kri­jum­čar nar­ko­ti­ka – pi­šu srp­ski me­di­ji.
Sma­tra­ju­ći da ne­ma do­volj­no kva­li­tet­nih do­ka­za da ga osu­di za uče­stvo­va­nje u šver­cu ko­ka­i­na, Ša­ri­ća je oslo­bo­dio i ita­li­jan­ski sud. Nje­go­vi na­vod­ni sa­rad­ni­ci, pe­to­ro Sr­ba, tri dr­ža­vlja­ni­na Cr­ne Go­re i dva Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne, osu­đe­ni su u Mi­la­nu na ka­zne za­tvo­ra od de­set do 20 go­di­na zbog šver­ca nar­ko­ti­ka ko­ji su bi­li na­mi­je­nje­ni mi­lan­skom tr­ži­štu.
Iz­ja­ve op­tu­že­nih u po­stup­ku pro­tiv Ša­ri­ća u Ita­li­ji oci­je­nje­ne su kao ne­ja­sne.
Ša­rić je oslo­bo­đen i u Slo­ve­ni­ji, gdje su sa­mo če­tvo­ri­ca na­vod­nih pri­pad­ni­ka nje­go­ve gru­pe osu­đe­na na ka­zne od če­ti­ri do de­set go­di­na za­tvo­ra, dok su osta­li oslo­bo­đe­ni, uklju­ču­ju­ći i Dra­ga­na To­ši­ća.
  1. Komentiraj

VAŠ KOMENTAR:

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

%d blogeri kao ovaj: