BULATOVIĆ OTVORENO: U Crnoj Gori je ukra­de­na i vo­lja i du­ša na­ro­da!

Pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić uce­njen je da uđe u NA­TO, kao i mi­ni­star od­bra­ne Mi­li­ca Pe­ja­no­vić Đu­ri­šić, ka­zao je biv­ši cr­no­gor­ski pred­sed­nik i ne­ka­da­šnji pre­mi­jer SRJ Mo­mir Bu­la­to­vić.

Momir Bulatović (Foto: mc.rs )

On je na­gla­sio da bi za Cr­nu Go­ru naj­bo­lje bi­lo da se klo­ni NA­TO-a, jer je to, ka­ko ka­že, lo­pov­ska dru­ži­na ko­ja se­je smrt ši­rom sve­ta. Bu­la­to­vić je u emi­si­ji TV „No­vi” is­ta­kao da Đu­ka­no­vić žu­ri u NA­TO jer je oči­gled­no uce­njen.

„Ne znam či­me kon­kret­no, uosta­lom, i ni­je mo­je da se ti­me ba­vim, ali je tu sve jasno. Isto va­ži i za Mi­li­cu Pe­ja­no­vić Đu­ri­šić“, ka­zao je Bu­la­to­vić.

Biv­ši cr­no­gor­ski pred­sed­nik je me­đu­tim na­veo da ne že­li da se di­rekt­ni­je ba­vi po­li­ti­kom.

„Ja iz po­li­ti­ke za­pra­vo ni­ka­da ni­sam iza­šao, na jav­noj sam sce­ni, uka­zi­va­ću na ono na šta mi­slim da je po­treb­no, ali ne že­lim da sta­jem na če­lo ne­ke opo­zi­ci­o­ne par­ti­je ili po­kre­ta“, uka­zao je Bu­la­to­vić.

Na­gla­sio je da je nje­go­vo ne­dav­no po­ja­vlji­va­nje na pro­te­stu pro­tiv član­stva u HA­TO, ko­ji je odr­žan u Pod­go­ri­ci, bi­la že­lja da još jed­nom uka­že na po­gub­nost mo­gu­ćeg član­stva po Cr­nu Go­ru.

Bu­la­to­vić ka­že da se pra­va pri­ro­da NA­TO-a naj­bo­lje mo­gla vi­de­ti to­kom agre­si­je na SRJ 1999. go­di­ne.

Po oce­ni Bu­la­to­vi­ća, sam NA­TO ni­je or­ga­ni­za­ci­ja ko­ja je usta­no­vlje­na na prin­ci­pi­ma mi­ra i de­mo­kra­ti­je, te se ne mo­že oče­ki­va­ti da mir i de­mo­kra­ti­ju do­ne­se Cr­noj Go­ri. Ka­ko je na­gla­sio, pla­će­ni lo­bi­sti uz ma­sne apa­na­že la­žu lju­de da NA­TO mo­že da do­ne­se bo­lji ži­vot, iako je ja­sno da od to­ga ne­ma ni­šta.

„Voj­ska Cr­ne Go­re, ko­ja prak­tič­no ne po­sto­ji, ne­će mo­ći da bra­ni dr­ža­vu, već će­mo iz na­šeg bu­dže­ta fi­nan­si­ra­ti Ita­li­ja­ne da bra­ne na­še ne­bo, Hr­va­te da ra­de ne­što dru­go, a mi će­mo bi­ti ne­spo­sob­ni da šti­ti­mo se­be. Da­kle, no­vac iz na­šeg bu­dže­ta ići će u bu­džet oru­ža­nih sna­ga dru­gih dr­ža­va. To je po­gub­no i sa­mo je još je­dan po­ka­za­telj da na­ma NA­TO ne tre­ba i da bi bi­lo bo­lje da se klo­ni­mo te dru­ži­ne. Me­ni ni­je ja­sno oda­kle Mi­li­ca Pe­ja­no­vić Đu­ri­šić na me­stu mi­ni­stra od­bra­ne, ona se ti­me ni­kad ni­je ba­vi­la, ne ve­ru­jem da zna šta je to i kad je slu­šam ka­ko pri­ča o NA­TO-u, ne mo­gu da ve­ru­jem šta slu­šam“, sma­tra Bu­la­to­vić.

Ka­ko je is­ta­kao, to­kom, jav­ne ras­pra­ve, kon­stant­no se pre­ne­bre­ga­va­la či­nje­ni­ca da prak­tič­no i ni­je mo­gu­će iza­ći iz član­stva u NA­TO.

„Pre­ma Atlant­skoj po­ve­lji, od­lu­ku o iz­la­sku iz Ali­jan­se mo­ra­ju da odo­bre sve čla­ni­ce. Ako jed­na to ne­će, Ali­jan­sa mo­že da por­ek­ne ak­ci­je i in­ter­ven­ci­je da u dr­ža­vi ko­ja že­li da iza­đe pro­me­ni po­li­tič­ku struk­tu­ru ko­ja se za to za­la­že. De Gol je iz­veo Fran­cu­sku iz NA­TO, ali tek na­kon što je pre­ži­veo broj­ne po­ku­ša­je ubi­stva. Tek Sar­ko­zi je vra­tio“, ob­ja­snio je Bu­la­to­vić.

Ka­ko je na­gla­sio, Ko­so­vo je bu­kval­no ote­to iz sa­sta­va SRJ i Sr­bi­je, a ta­mo je us­po­ta­vlje­na ba­za voj­ske SAD, na­zva­na Bond­stil. Ni­ko, ka­ko je re­kao, ne zna šta se u toj ba­zi de­ša­va, i za ko­je se ona na­me­ne ko­ri­sti.

„Sve če­šće ču­je­mo da NA­TO spon­zo­ri­še tr­go­vi­nu dro­gom, po­seb­no iz Av­ga­ni­sta­na, ko­ja se ka­sni­je pre­ba­cu­je i pre­ko Ko­so­va i Me­to­hi­je. Da li i Bond­stil to­me slu­ži, ve­ro­vat­no je ta­ko“, ka­že Bu­la­to­vić.

Iz­neo je po­da­tak da mu je tra­že­no da bu­de sve­dok op­tu­žbe na su­đe­nju Slo­bo­da­nu Mi­lo­še­vi­ću, pred Tri­bu­na­lom u Ha­gu, a da će, ako to od­bi­je i sam bi­ti op­tu­žen, ali da je on to od­bio jer su obraz, čast i pri­ja­telj­stvo na pr­vom me­stu.

Is­ta­kao je da je Cr­na Go­ra pred isto­rij­skim iza­zo­vi­ma, a da je ja­sno da re­žim pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća ne­ma kapa­ci­te­ta da im iza­đe u su­sret.

Pre­ma mi­šlje­nju Bu­la­to­vi­ća, iz­bo­ri pod ova­kvim uslo­vi­ma ne­ma­ju smi­sla, i mo­ra se ja­sno pre­po­zna­ti na ko­ji na­čin DPS cr­pi ne­le­gi­tim­nu ve­ći­nu.

Bu­la­to­vić je re­kao da po­dr­ža­va De­mo­krat­ski front i nje­go­ve ak­tiv­no­sti na us­po­sta­vlja­nju vla­de pre­la­znog ka­rak­te­ra ko­ja bi pri­pre­mi­la fer i de­mo­krat­ske iz­bo­re. Ka­ko je na­gla­sio, soft­ver ko­ji slu­ži za upi­si­va­nje re­zul­ta­ta sa bi­rač­kih me­sta u cen­tral­nu evi­den­ci­ju mo­ra da bu­de pot­pu­no kon­tro­li­san.

„Mno­go je ukra­de­no u Cr­noj Go­ri, ne sa­mo u eko­nom­skom i fi­nan­sij­skom smi­slu, već je ukra­de­na vo­lja i du­ša na­ro­da. Oda­tle i pro­te­sti u Pod­go­ri­ci, da se po­ka­že da ta kra­đa vi­še ne mo­že da se tr­pi. Cr­noj Go­ri je po­treb­na de­mo­kra­ska i le­gi­tim­na vlast, a ubi­je­đen sam da Đu­ka­no­vić na iz­bo­ri­ma ko­ji su or­ga­ni­zo­va­ni pod fer uslo­vi­ma ne­ma šan­si“, na­veo je Bu­la­to­vić.

Iz nje­go­vog ugla, kra­đa iz­bo­ra u Cr­noj Go­ri, vi­đe­na od pred­sed­nič­kih iz­bo­ra 1997. go­di­ne do da­nas, mo­ra da pre­sta­ne. Bu­la­to­vić je re­kao da je ve­o­ma za­bri­nut zbog sta­nja u Cr­noj Go­ri, te da na sva­kom ko­ra­ku mo­že­mo da vi­di­mo ka­ta­stro­fal­ne po­sle­di­ce neo­li­be­ral­ne eko­nom­ske po­li­ti­ke.

Mo­ral­na i du­hov­na ver­ti­ka­la

Mo­mir Bu­la­to­vić na­vo­di da je Mar­ko Mi­lja­nov ostao mo­ral­na i du­hov­na ver­ti­ka­la, ko­ja tre­ba da slu­ži svi­ma u Cr­noj Go­ri kao pri­mjer. On je ka­zao da ka­da či­ta po­sla­ni­ce Sve­tog Pe­tra uvi­đa ne ko­li­ko je on bio uz­vi­šen i mo­ra­lan, ne­go ko­li­ko to ni­su bi­li oni ko­ji­ma je ne­ke od tih po­sla­ni­ca upu­ći­vao.

„Ka­da bi to bi­lo bi­lo mo­gu­će, ra­di­je bih glan­cao ci­pe­le Mar­ku Mi­lja­no­vu, ne­go što bih bio de­o­ni­čar Pr­ve ban­ke“, is­ta­kao je Bu­la­to­vić.

Su­do­vi će re­ći svo­je o Ma­ro­vi­ću

Ka­ko je sa­op­štio Mo­mir Bu­la­to­vić, ne že­li da po­seb­no ko­men­ta­ri­še hap­še­nje Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća, jer, po nje­go­vom su­du, is­tra­žni or­ga­ni i su­do­vi će re­ći svo­je. Na­veo je da je, me­đu­tim, ci­fra od de­set mi­li­o­na evra šte­te bu­dže­tu u bu­dvan­skim afe­ra­ma, ko­ja se po­mi­nje od spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva, pre­mno­go i za ce­lu dr­ža­vu, a ne za je­dan pri­mor­ski gra­dić.

„Mo­gu sa­mo re­ći da sam Ma­ro­vi­ća na vre­me upo­zo­ra­vao šta će da se de­si, to sam i na­pi­sao u knji­zi ‘Pra­vi­la ću­ta­nja’“, ka­zao je Bu­la­to­vić.

  1. Komentiraj

VAŠ KOMENTAR:

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

%d blogeri kao ovaj: