Porodica Filipa Vujanovića prošle godine zaradila 56.500 evra

Po­ro­di­ca pred­sed­ni­ka Crne Gore Fi­li­pa Vu­ja­no­vi­ća zaradila je prošle godine 56.503 evra, podaci su Agencije za sprečavanje korupcije (ASK).

Filip Vujanović

U iz­ve­šta­ju o imo­vi­ni i pri­ho­di­ma na­vedeno je da je Vu­ja­no­vić zaradio na osnovu plate 19.780 evra na go­di­šnjem ni­vou, a imao je i pri­hod po osno­vu nasleđa od maj­ke u iznosu od 1.816 evra.

Na­kon stu­pa­nja na sna­gu Za­ko­na o za­ra­da­ma za­po­sle­nih u jav­nom sek­to­ru, predsed­ni­ku Cr­ne Go­re pla­ta je po­ve­ća­na za 738 evra.

Su­pru­ga predsednika Crne Gore Sve­tla­na Vu­ja­no­vić, ko­ja je su­di­ja Vr­hov­nog su­da, in­ka­si­ra­la je 24.099 evra, a njena me­seč­na za­ra­da iznosila je od 1.800 do 3.000 evra.

NJi­ho­va kćer­ka Ni­na Vu­ja­no­vić za­po­sle­na je u Cen­tral­noj ban­ci, gde godišnje za­ra­di 8.808 evra, dok je sin Da­ni­lo za­ra­dio 2.000 evra na ime na­gra­da.

Mla­di Vu­ja­no­vić je kao stu­dent do­bio po 500 evra od Prav­nog fa­kul­te­ta i Atlas gru­pe, dok ga je Advo­kat­ska ko­mo­ra na­gra­di­la sa 1.000 evra.

Pred­sed­nik Crne Gore pri­ja­vio je da od ne­kret­ni­na po­se­du­je stan od 157 metara kvadra­tnih u Pod­go­ri­ci, gar­so­nje­ru ko­ju je do­bio na po­klon od maj­ke, te deo ku­će i pla­ca u Su­to­mo­ru.

NJe­go­va su­pru­ga ima dvo­so­ban stan od 68 metara kva­dra­tni u Pod­go­ri­ci, a du­žna je 30.000 evra, zbog če­ga plaća me­seč­nu ratu od 700 evra.

  1. Komentiraj

VAŠ KOMENTAR:

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

%d blogeri kao ovaj: